Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]

mütereddid

Admin
 • Content Count

  625
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  70

Everything posted by mütereddid

 1. AYASOFYA HİTABESİ (Ses kaydı dökümü) Bana öyle geliyor ki; yalnız manayı anlasak, yalnız onu yerine getirebilsek, Ayasofyanın kapıları sabır taşı gibi çatlar, kendi kendisine açılır. İsterse açılmasın; ondan sonra her şey, küçük bir tatbikat işinden ibaret kalır. Biz, kimden, neyi istiyoruz Yemenden Viyanaya, Fastan Kafkasyaya kadar en aşağı 10 milyon kilometre karelik bir zemin üzerinde Evet, böyle bir zemin üzerinde Atalarımızın Ata derken halimize bakıp başımızı dövdüğümüz nur insanların Tohum atarcasına her tarafa serptiği kubbelerden birini 700 bin kilometre kareye indikten ve bu hâlin ismine millî kurtuluş dedikten sonra Evet, bütün bunlardan sonra Toprağı kaybedilmiş kubbelerden birini mi istiyoruz? İnsana gülerler!.. Herhangi bir yıldızda bu türlü iddialara girişen milletleri sürecek bir tımarhane olsa, bizi oraya sürerler. Âlemde, cüceleşmiş devlerin, eski rollerini takınmasından daha çirkin bir tablo yoktur. - Cüceleşmeyeydin! Şimdi devin hakkından nasıl bahsediyorsun? Derler böyle insanlara ve milletlere!.. (Dinleyiciler içinden gürültü gelince: Efendim ben hep irticâli konuşuyorum, biliyorsunuz. Bunu mahsus yazdım ki, tek tek damla damla süzülsün. Hayatımın mühimce bir eseri olduğuna kaniyim. Ve mazbut olması da lazım; çünkü Ayasofya nazik bir mevzu) Evet, sevgili gençler; bir manzumemde söylediğim gibi, kellelerimizi tırnaklarımızla yerinden söküp iki dizkapağımıza yerleştirmenin, sonra ikinci bir başla onu seyretmenin artık günü geldiğini kabul edelim ve avaz avaz haykıralım ki; bizi, şiltesi üç kıtayı kaplayan devi cüceleştirdiler. Sonra ona iki santim boy ilâve edip, Batının bat pazarı veya bit pazarı elbiselerini giydirdiler. Peşinden İşte sana lâyık özgürlük ve uygarlık budur! dediler. Bu bakımdan Ayasofya Bakın nedir bu bakımdan Ayasofya? Bizi bu hâle getiren, annelerimizin cennet kokulu başörtüsünü sarhoş kusmuğuna bez diye kullanan, ahlâkımızı Parisin dünya çapındaki Şabane kerhanesinden daha aşağıya düşüren, millî kültürümüzü çöplüğe ve millî iktisadımızı kumarhaneye çeviren, zekâmızı maymunlaştıran ve kalbimizi kanserleştiren, tarihi 126 yıllık cereyanın, kendi öz evimizde, yüzümüze kapadığı oda, ruh ve mukaddesat odamız Ayasofya budur! 126 yıl boyunca, dışardan Batı emperyalizmasının, içerden de onların sâdık ajanları sıfatiyle kozmopolitlerin, Yahudilerin, dönmelerin, masonların ve nihayet hepsinin birden ana sermayesi ve gönüllü fedaisi halinde; adı Türk, küfür tip ve zümrelerinin idare ettiği bu cereyan, Ayasofyayı müzeye çevirmekle, sağlık müzelerindeki balmumundan frengili suratlar şeklinde, Türkün öz ruhunu müzeye kaldırmış oldu. Frenk kelimesinden gelen frengi veya frengi ismine dikkat ediniz. Türkün mukaddesatına frengili bir surat gibi bakan bu insanlardır ki, frengînin ta kendisidirler ve ciğerlerine kadar frengilidirler! Şairin; "Şâyestedir denilse, Alem senin mezarın" dedikten sonra -Abdülhamk Hamid söylüyor- "Hâlâ gelir zeminden Tekbir-i zâr-u-zârın..." diye belirtmeye çalıştığı; dâva ve gayesi bakımından Büyük İskender ve Sezarı oda hizmetçiliğine kabul etmeyecek kadar üstün hükümdar, başbuğ ve aksiyon adamı Fatih, İstanbulu fethedip onun kalbi Ayasofyada namazını edâ ettiği zaman, Cenubî Fransada kırılmış, Viyanada Batıyı tekrar dişleyecek olan İslâm taarruz kıskacının mihver çivisini eline geçirmişti. Ayasofya işte bu incecik mildir, bu çividir. Onu İslâm kıskacına yerleştiren Fatih Sultan Mehmeddir; ve eğer ondan sonra kıskaç kapatılamadıysa suç kapatamayanlardadır. Fatihe düşen şerefse, erişilir soydan değildir. Kendisinden sonra, Kanunî Sultan Süleyman gibi, iyi ve kötü arasındaki ayırıcı çizgiden başka bir şey olmayan meccanî, bedava ihtişam kahramanı, karaların ve denizlerin yüce hakanına kadar süren muazzam aksiyonda en büyük hız payı, yine Fatihindir. Kanunî devrinde teşekkül eden büyük ahenk tablosunun unsurları, Ebussuud Efendi gibi şeyhülislâm, Sokollu gibi sadrazam, Baki gibi şair, Sinan gibi mimar ve Barbaros gibi amiral, sadece ve sadece Fatihin hareket noktasına bu mili yerleştirdiği kıskaç yüzü suyu hürmetine yetişmiş büyüklerdir. Tarihimizde, Fatihten başka her hükümdarın aksiyonu -isterse vatana eklediği toprak Fatihinkinden bin misli fazla olsun- ulvî kemâl ve noksansızlık bakımından tamam olmaktan uzaktır. Yalnız Fatihtedir ki, kendi zaman ve mekânına göre, dâva hedefi, muhteşem ve muazzam bir tamamlık içinde göze çarpıyor. İşte bütün bunları sembolize eden, remzlendiren de doğu ve batı dünyalarının kavşak noktası, cihanın en güzel beldesi İstanbul ve onun kalbi Ayasofya Salîbin ağırlığından kurtarılıp, hilâlin kanatlarıyla kendisine gök kubbe yolu açılan, böylece 20. asır dünyasına gerçek medeniyet ve ebediyet mimarisinin ne olduğu kendisiyle gösterilen, Batı aklı ve Doğu ruhunu birleştirici, eski Bizans eseri ve yeni tekbir yuvası tarihi kubbedir Demek ki Ayasofya; ne taş ne çizgi, ne renk ne hacim, ne de bütün bunların madde senfonisi; sadece mana, yalnız mana İstanbuldaki Süleymaniye, Edirnedeki Selimiye, bunlara karşılık da Romadaki Sen Piyer, Paristeki Notrdam, bizde ve onlarda daha niceleri, madde ve hattâ gayelerine bağlı mana kıymeti olarak, Ayasofyanın eşik taşına bile denk değildir. Zira bütün bunlardan her biri, kendi gayesinin tabiî şartları içinde, tek taraflı olarak yükseltilmiş eserler Ayasofya ise bunların yanında bir kümes bile olsa, öyle bir nasibin sahibi ki; ne madde, ne de tek taraflı mana ölçüsüyle ona varmak kabil değildir Ayasofya, (yavaş yavaş okuyacağım bu cümleyi, hece hece) Ayasofya, bir mananın zıt manaya taarruz ve onu zebun edişinin, bütün dünyada eşi olmayan âbidesidir Öbürleri belli başlı ruh içinde birer mekân da, Ayasofya mekân içinde ruh; zıt mekânda galip ruh Yeryüzünde çok kilise camiye ve nice cami kiliseye çevrilmiştir ama böylesi, tarihi şartları bakımından tektir. Fatih Sultan Mehmed, bu hikmeti sezdi ve Ayasofyayı, İstanbul gibi misilsiz bir mahfazanın içinde, güneş çapında bir pırlanta gibi zapt ve fethetti. Tarihimizde daha nice zapt ve feth hareketinin kahramanı var; niçin hiçbirinin adı, has isim olarak Fatih değil?.. Zira Fatih, bu davanın hakikisidir, öbürleri de taklididir. İmdi Biraz evvel işaret ettiğimiz gibi, İmperium Romanum, eski Roma İmparatorluğundan üstün bir imparatorluğun dev adamı olan Türkü, binbir tarihî saik yüzünden cüceleştiriyorlar. 10 milyon kilometre karelik bir servet ve nimet zeminini, 700 bin kilometre kare murabba ve fakir bir anavatan kadrosuna kadar indiriyorlar. Fakat bütün bu olanlara rağmen, Fatihin o kadar maharetle yerine oturttuğu mili söküp atamıyorlar, çekip alamıyorlar. Zira İstanbul ve Ayasofya, muazzam nasibi icabı, anavatana bitişik, kaynaşmış ve onun içinde kalıyor. Hiçbir şey yapılamayınca da, dünyada hiçbir milletin başına gelmemiş bir felâkete yol açılıyor. Ayasofya Türkün öz evi ve anayurdu içinde güya Türklerin eliyle manasından koparılıyor. Duvarlarından Allah ve Resulünün mukaddes isimleri indiriliyor, iç sıvaları kazınıp putlar meydana çıkarılıyor ve hilâlden ziyade salibin faziletlerini ilâna memur müze, yani içinde İslâmiyetin gömülü olduğu bir lâhid haline getiriliyor. (Dinleyicilerin nümayişi üzerine: İçimizden heyecan. Ve fikir, bize o lazım) Artık o, basit bir taş yığınıdır bu şekilde. Öyle bir taş yığını ki, sadece kendisinde kıyılan ulvî mananın katillerini ilân ve ihtarla kalmıyor. Üstelik her an salibin ağzından salyasını akıtıcı bir iştah telkiniyle, Türkün, ruhuyle beraber maddesini, maddesiyle beraber de ruhunu Hıristiyanlık âlemine peşkeş çeken, Buyurun, ne duruyorsunuz; gelin ve bizi esir edin! diyen bir hava yaşatıyor. Ayasofyanın hilâl hâkimiyetinden uzaklaştırılmasıyla düşmana tarafımızdan aşılanan gayret, bir ordunun harp plânlarını satmaktan beter bir tehlike ve suç belirtir. Eğer o kökünden tıraş edilse ve yıkılsa bir şey değil de, bu haliyle, bütün bir milleti ve tarihi her an öldüren, yine dirilten ve tekrar öldüren bir felâketten başka bir şey değildir. Böylece, Batı dünyasının bize içimizde, içimizdeki ajanları vasıtasıyla bize yaptırdığını, ne Haçlılar yapabildi, ne Moskof, ne de Ayasofyanın gözü dönmüş şehvetlisi Yunanlılar İçimizden yapanlara nispetle Milyonluk bir orduda, bir emirle, silahını herkes kalbine dayayıp tetiği çekse ve intihar etse, bu emrin o orduya vereceği zararı hangi düşman sağlayabilir?.. Ayasofyanın kapatılması işte böyle olmuştur. Ve Türk tarihine, mukaddesatına, ruhuna, ihanetlerin en büyüğü şeklinde meydana gelmiştir. Türke İstiklal Savaşında, Türkü yoktan var ettiğini iddia eden bir zümre ve klik zihniyeti, Ayasofya ve Türk vatanını, göklerdeki aslî ve hakikî vatanıyla beraber satmıştır. Manada bu böyle Allah diyen bu millet, mutlaka kalacak; ve kalacağına göre, öteki dünyadakinden evvel, bu dünyada hesap gününü açacaktır. Ayasofya, muayyen bir idare ve zihniyetin getirdiği, ruhî, ahlâkî, içtimaî, iktisadî, idarî, siyasî felaketler eliyle Batı dünyasına hediye edilen milli kıymetler kutusu üzerindeki fiyongolu kurdeladır. Topyekûn, şahsiyetlerini düşmana teslim edici böyle hediyeleri veren milletler ise, hediyeyi alanlar nazarında hakir ve zelildir. İşte Kıbrıs davası!.. O kadar Batılılaştığımızı, (mahut tabirlerle) uygarlaştığımızı, özgürleştiğimizi, kendisinden olduğumuzu iddia ettiğimiz Batının bize muamelesine dikkat etmiyor musun? Bizim, kendimizi, kendimizden saymamız pahasına, Batılı bizi asla kendisinden saymıyor. O, ne Doğulu, ne de Batılı, bu mukallit ve bulamaç insanı benimsemiyor; ismini taşıdığı Greko-Lâtin medeniyetinin piçleşmiş unsurunu, sefil Yunanlıyı, şımarık çocuğu halinde her ân tatmin ve bize tercih etmekten başka bir şey düşünmüyor. Büyük İngiliz şairi Lord Byronın Türklere karşı Yunan istiklâl çarpışmalarında öldüğünü ve Yunan topraklarında yattığını bilmeyen diplomatlarımız, hâlâ selâmeti Türkün öz şahsiyetinde değil, Batılıya Batılı görünmek özentisinde arıyor. Hayır! Batılıdan, sığıntısı olmak yoluyla sağlanabilecek hiçbir himaye ve sahabet mevcut değildir. Biz bu kafayla gittikçe de başımıza daha neler geleceği görülecektir. Bütün bu manalar Ayasofyaya bağlı Daha neler ve neler Türk İstiklâl Savaşının temiz ruhuna leke düşürenler, o ruha ve onun müspet temsilcilerine rağmen, kazanılmış bir istiklâli topyekûn tersine çevirme yoluna girmişlerdir. Belirttik ki, kendi öz mukaddesat ve tarihini kendi öz yurdunda maskara edenlere, o mukaddesat ve tarihin düşmanları hürmet etmez, tiksintiyle bakar. İşte, dünyada ve dış politikada yüzümüze kapanan kapılar bunun için örtülüyor. Doğrudan doğruya bunun için olmasa da dolayısıyla bunun için Şahsiyetsizliğin ceremesi Bunun içindir ki, Avrupa, köküne kadar şahsiyet heykeli İkinci Abdülhamid Hana, onu baş düşmanı bildiği halde, hürmet ediyordu. Almanya imparatoru Wilhelm siyaseti ondan öğrendiğini söylüyor ve Prens Bismark, Abdülhamid nefretiyle doluyken, onu asrın en büyük siyaset dehası gösteriyordu. Eğer Abdülhamid, Ayasofyayı müze yapmak karşılığında bütün dünya hazinelerini kendisine vereceklerini söyleselerdi; nefretle reddeder, devleti değil hayatını almakla tehdit etselerdi son damla kanına kadar akıtmakta çekinmezdi. Dinsiz Volterin Allah Rasulüne ait, onun mukaddes has ismini taşıyan piyesini, Fransız tiyatrolarından Fransa devleti marifetiyle kaldırtan, yoksa bu işin harp sebebi olacağını Fransa hükümetinin suratına çarpan, Ulu Hakan Abdülhamid Handan başka kim olabilmiştir? O Abdülhamid Han ki; bunca ordusundan yalnız bir tanesiyle birkaç gün içinde Atina kapılarında görünüvermiş ve küçücük bir Yunan şımarıklığını, onlara İstanbuldan bahsettirmek yerine Akropol önlerinde ordugâh kurmakla cezalandırmıştır. Şimdi o Yunanlı, baykuş gözlerini üzerimize dikmiş, birinde Ayasofya, öbüründe Rumelihisarının hayali, İstiklâl Savaşındaki küstahlığından beter bir nefs emniyeti içinde şahlanıp duruyor da; bizde onun iki gözünü birden çıkaracak enerjiden eser görünmüyor (Geliyor, geliyor diye bir dinleyici seslenince: Yok, yok Bekle burada da gelecek) Sebep? Sebep açık Dedik ki bütün manalar Ayasofyaya bağlı Ayasofyanın kapılarıyla beraber ruhumuzu kilitlediler; ruhumuzu kilitlemek için Ayasofyayı kilitledirler Nasıl bütün yollar Romaya çıkarsa, Türk manevi kurtuluş davasının bütün meseleleri de Ayasofyaya ve onu müzeleştiren ellere çıkar. Ayasofya açılmalıdır. Türkün kapanık bahtıyla beraber açılmalıdır Ayasofyayı kapalı tutmak, manada bütün camileri ve cami mefhumunu kapalı tutmaktır. Çünkü onların hepsi birer mekân, Ayasofya ise ruh. Anlattık Ayasofyayı kapalı tutmak, Yunanlıya Ben yapamıyorum, sen gel de kendi hesabına aç! demekten farksızdır. Aman ya Rabbi, bizim camiden müzeye döndürdüğümüzü, onun müzeden kiliseye çevirmek istediğini açıkça görüyoruz da, ana yurt içindeki mukaddesat sembolünü nasıl asli heyetine getiremiyoruz! Ayasofyanın manasını, Yunanlı kadar olsun idrak edemiyoruz. O bizim müze yaptığımızı müze halinde istemiyor. Biz de ona ters cami yapalım demiyoruz, elimizde camiyken Dünyanın en korkunç hikmet noktası burası Bu meselede Yunanlıya olsun uymayı, Yunanlıdan ders alarak ona karşı durmayı anlayamıyoruz. Ayasofyayı kapalı tutmak, Birleşmiş Milletlerde Afrikanın yamyam ülkelerine kadar aleyhimizde rey verdirip, kendileri güya müstenkif görünen Batılılara Artık benim hayat hakkım kalmadı! demektir. Zaten tasdik ediyorlar kalmadığını hayat hakkının Bu kadarını olsun kestiremiyoruz. Ayasofyayı kapalı tutmak, bu toprağın üstündeki 30 milyon ve altındaki 30 milyar Türkün semaları tutan lanetine hedef olmaktır. Hissedemiyorlar Ayasofyayı kapalı tutmak, Allaha sövmeye, Kurana tükürmeye, Türk tarihini kubura atmaya, Türk iffetini kirletmeye, Türk vatanını esir etmeye denk bir suçtur. Niçin bu yakıcı, kavurucu, kül edici gerçeği ortaya dökemiyoruz. Buyrun döküyoruz! Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem; fakat Ayasofya açılacak!.. Türkün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofyanın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilirler. Ayasofya açılacak Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş kan revan içinde masumlar gibi, ağlaya ağlaya, üstünü başını yırta yırta onun açılan kapılarından dışarıya vuracak!.. Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek Ayasofya açılacak!.. Bütün değer ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyarları çerçeveleyici aziz bir kitap gibi açılacak Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin kapısını mühürlediği Ayasofya, yine onların aynı şekilde mühürlemeye yeltenip hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaşacağı günü dehşetle beklediği mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbine eş, açılacak!.. Ayasofyayı, artık önüne geçilmez bu sel açacak Bekleyin gençler!.. Biraz daha rahmet yağsın Her yağmurun arkasında bir sel vardır Hepimiz şöyle diyelim, O selin üstünde bir saman çöpü olsam daha ne isterim. Gençler, kayaları biçecek, ormanları tıraş edecek ve betonarmeleri söküp götürecek olan bu sel yakındır. Allah, mukaddes zatının ve resulünün dostlarıyla beraberdir... Necip Fazıl Kısakürek (1965’te MTTB’de)
 2. Büyük Doğu, gerçek, saf ve aslî mânasiyle müslüman; başımıza ne gelmişse İslâmiyeti anlıyamamak, onu en yeni ve en ileri zaman ve mekânlara tatbik edememek yüzünden geldiği hükmüne bağlı; üç asırlık gerileme ve bir asırlık garplılaşma tarihimizin baştanbaşa cehil, taassup, anlayışsızlık, derken sahtelik, taklid, şahsiyetsizlik panayırlariyle doldurulduğuna kani; hele Meşrutiyetten beri gelen inkılâplardan hiçbirinin eski hastalığa deva getirmediğine, eski yarayı büsbütün azdırdığına emin; millî kurtuluş hareketinin ise Türkü mekân ve madde planında kurtardıktan sonra zaman ve ruh plânında tam akamete düşürmüş bir seyir takib ettiğini muterif; bütün çareyi öz kökümüzle Garbın müsbet bilgiler lâboratuvarı arasında kurulacak asliyet ve şahsiyet temellerine dayalı bir köprüde bulan; ve yalnız bir dâvanın tecridini, teşhisini, tahlilini, terkibini, müdafaasını, taarruzunu, ilmini, polemiğini, murakabesini, mücahedesini yapan, millî, millî üstü millî bir mefkurenin ismidir
 3. Kırgınlığım lunaparkta unutulmuş bir çocuğun nefreti kadar.Sorun atlı karıncalar değil,arkamdan dönüp duran dönme dolaplar. Bu söz de asılsız. Muhtemelen Sunay Akın’a ait.
 4. Haber 7: Necip Fazılın Diye Paylaşılan 200 Uydurma Aforizma-Şiir : http://www.haber7.com/foto-galeri/51193-necip-fazilin-diye-paylasilan-200-soz
 5. Time Türk haberi: Necip Fazıl’a Atfedilen Asılsız Sözler https://timeturk.com/necip-fazil-a-atfedilen-asilsiz-sozler/haber-802243
 6. Korkutuyorsa kıyamet, Durma sen de kıtam et! • Bu beyit Üstad Necip Fazıl Kısakürek'e ait değildir.
 7. Sen Aşkı "ELİF" gibi dik Tutarsın da, Ben "VAV" gibi, Egilmem mi Yollarında.... • Bu söz de listemize eklenmiştir.
 8. SIRA BİZE GELİYOR Anadolu; Bozkurdun, bir kenarında sulara dalıp gözlerindeki tılsımlı ateşi seyrede ede, içli ve mütevekkil bir söğüt ağacına istihale ettiği mesut diyar... Anadolu; Türkün, gerçek ruh muhtevasını bulur bulmaz, seyyarlıktan sabitliğe geçtiği ve ruh vataniyle iç içe dünya vatanını kurduğu büyük mâna çerçevesi... Anadolu; kıtalar arası tarihî hesaplaşmaların geçit meydanı, medeniyetlerin sergi evi, mahrem ve muazzam Asyanın Avrupaya bakan cumbası... Anadolu; putların ve salibin binbir cümbüşü arkasından kendisini topyekûn hilâle teslim eden ve onun dâvasını bütün dünyaya şâmil bir (aksiyon) halinde güden aslî unsur kadrosu... Ve nihayet Anadolu; tarih boyunca cihanın en büyük mâna ve madde imparotorluğuna dayanak vazifesini gördükten sonra, dört asırdır öksüz, mazlum, harap ve mahrum yaşayan, bir asırdan beri de ihanetlerin en acıklısına uğrayan, derken anenevî tahammül ve tevekkülünün üstünde çeyrek asırlık küfür binasının yükseltildiğine şahit olan misilsiz ukde merkezi... Halbuki Anadolu; şehitler toprağı, gaziler bucağı, velîler ocağı, ve O'nun, kâinatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı beşer Nurunun ümmet yatağı... Neticede Anadolu; her taşında bir Yunus Emrenin oturduğu, her yolundan bir Yunus Emrenin geçtiği Allah ve Peygamber bağlılarının yurdu ki, minareleri, evleri, kalbleri, rüzgârları, kağnıları ve ırmakları hep "Allah, Allah!" sesiyle coşar. Böyleyken Anadolu; ırmakları bile "Allah!" deyu deyu akarken, 27 yıl içinde, kendi iradesiyle başa geçtiğini iddia eden en şenî ve mürted küfrün esiri olmak gibi, hayal ve efsaneye sığmaz bir muhalin nasıl mevzuu olabilir? îşte biz bu Anadolu görüşümüz ve en üstün milliyetçilik halindeki bu Anadoluculuğumuzla, ona, kendi kendisini, kendi ukdesini, kendi mevzuunu anlatmaya, onun bütün sırlarını çözmeğe memur bulunuyoruz. Irmakları "Allah!" deyu deyu akan vatanın, mukaddes emanet çerçevesinin "harim-i ismet" inde küfrü boğacağımız günler yakındır. O zümre ki, düşmanı vatanın "harim-i ismet"inde boğduğu taranesiyle, "harim-i ismet"imize küfrü soktu; şimdi sıra onun aynı "harim-i ismet"te boğulmasına gelmiştir. Necip Fazıl Kısakürek | Başmakalelerim 2.7.1952
 9. "Yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden, Din de gitti, dünya da gitti elimizden" İnternette Üstad'dan tutun Mehmet Akif'e, İbrahim Ethem Hz'nden Mahmud Efendi Hz'ne kadar birçok kimseye atfedilen bu beyit, Üstad Necip Fazıl'a ait değildir.
 10. Ramazan münasebetiyle revaç bulan uydurma sözler: - Müziği kısmaya üşendiğiniz ezanı şimdi dört gözle bekliyorsunuz. - Namaz, camiden çıkınca, Hac, Mekke'den dönünce, Ramazan, oruç bitince başlar... -Ey şehr-i Ramazan, geldinde gidiyorsun öyle mi? Seni tutmayanlar, sana tutunamayanlar düşünsün sonunu..
 11. "Nefsimmiş Meğer" başlıklı bu şiir, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'e değil, şair Cengiz Numanoğlu'na aittir. Yıllardır kendimi, güyâ tanırdım; Sanık ben, yargıç ben, hep aklanırdım. Şeytanı, en büyük düşman sanırdım; Ondan da beteri.. Nefsimmiş meğer... Gönlümü, hevâya kaptıran oymuş, Şuûru şehvete saptıran oymuş, Tutkuları, putlar yaptıran oymuş, En sinsi düşmanım.. Nefsimmiş meğer... Övgü dolu sözlerine kanmışım; ''Kalbin temiz'' demiş, gerçek sanmışım. Hakk'ı ancak, zor günümde anmışım, İçimdeki nankör.. Nefsimmiş meğer... Öyle sevdirmiş ki,dünyayı bana; Saraylar kurmuşum, üç günlük cana. Hevâ heves denen, çöplükten yana Beni sürükleyen.. Nefsimmiş meğer... Meyhâne meyhâne, hayâl kurmuşum, Çamurlu yollarda, yalpa vurmuşum, Adresi hep, münâfıktan sormuşum; Koynumdaki yılan.. Nefsimmiş meğer... Dalmışım.. Her akşam cümbüşle meşke, Kalmamış dilimde, riyâdan başka. Bir kadehlik, ömrü olan bir aşka; Beni kul eyleyen.. Nefsimmiş meğer... Tutkuya döndükçe, giyim markası, Yerde paspas olmuş, hayâ hırkası. Kuşatmış kaleyi, şeytan fırkası; İçindeki casus.. Nefsimmiş meğer... Ne kadar soyarsa, insan bedeni; O kadar olurmuş, güyâ medenî. Bu afyonu, bir çağdaşlık nedeni, Diyerek yutturan.. Nefsimmiş meğer... İkbâl korkusuyla, kıstırmış beni, Kur'ân kapısına, küstürmüş beni, Zulüm karşısında, susturmuş beni; Nefsimin zâlimi.. Nefsimmiş meğer... Namaza, ''Bayramlık'' fetvâsı veren, Kullukta, ''Mevlid''i yeterli gören, Farz dururken, nâfileyi gösteren; Dalâlet rehberi.. Nefsimmiş meğer... Ağzım bağlı, güya oruç tutmuşum, Haramları, gözlerimle yutmuşum. Seher vakti, yorgan döşek yatmışım; Secdeye musallat.. Nefsimmiş meğer... Bağ bahçede, hasat vakti gelince; Hesaplar yapmışım, inceden ince, Lâkin, Allah için zekât denince; Elimi bağlayan.. Nefsimmiş meğer... Vermişim, ''Ne cömert'' desinler diye; Üç beş çürük çarık, güyâ hediye. Arkasından, dilenmişim medhiye; Bu alkış delisi.. Nefsimmiş meğer... Komşuda katık yok, ben tok yatmışım, ''Tembel'' demiş, gıyâbında çatmışım, Şevkât dersi vermiş, nutuk atmışım; Bu sahtekâr maske.. Nefsimmiş meğer... Kur'ân ehli görmüş, küçümsemişim, Üstelik cür'etle ''Yobaz'' demişim. Nice kul hakkını, böyle yemişim; Oysa gerçek yobaz.. Nefsimmiş meğer... CENGİZ NUMANOĞLU
 12. Gerçek Necip Fazıl Kısakürek Sözleri başlıklı bir liste hazırladık. Sosyal medyadaki uydurma sözlerinin yerine kullanıcılara kaynak olması ümidindeyiz: http://www.n-f-k.com/nfkforum/index.php?/topic/17304-gercek-necip-fazyl-soezleri-kaynakly/
 13. Facebook hesabımızda takipçilerimize yönelttiğimiz "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in en sevdiğiniz sözü hangisidir?" sorusuna gelen 201 cevaptan 47'si (yaklaşık %25) Üstad'a ait değildi. Sayfamızda vaziyet bu ise toplumdaki bilgi kirliliğini siz düşününüz. Bu istatistik meselenin vehametini kafi derecede ortaya koyuyor zannediyoruz.
 14. Tahir Hoca Efendi’nin Burdur hatıralarının en önemlilerinden biri de Üstâd Necip Fazıl’la tanışmasıdır. Konferans için Burdur’a gelen üstâd, halkın sitayişkâr övgülerle kendisinden bahsettikleri hocalarını yakından tanımak ister. Akşam kaldığı evde banttan bir vaazını dinler. Ertesi gün verdiği konferansında da bizzat tanışırlar. Kolay kolay kimseyi beğenmeyen üstâd, Tahir Hoca Efendi’yi çok sever ve onun hakkındaki o ilk ve meşhur yazısını yazar. Bu ilk tanışmadan sonra karşılıklı, çok seviyeli bir dostluk üstâdın vefatına kadar devam eder. Necip Fazıl kendisini dinledikten sonra tebrik etmiş ve şunları söylemiştir: “Tahir Büyükkörükçü’yü, çölde, bir çorak vadide yetişmiş bir güle benzettim. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ndan sonra, Arapça okumak, din ilimlerini tahsil etmek şöyle dursun, Kur’an-ı Kerim’in bile yasak olduğu bir devirde, böyle bir vaiz, böyle anlayışlı bir insan, söylediklerini, benim gibi müşkülperest bir kimseye dahi dinletebiliyorsa, bu kabiliyeti bir deha eseri ve bunu İslâm’ın bir mucizesi olarak sayarım. İslâm, meyvelerini ve mucize şafağını ufuklardan sökmeye başlamıştır.’’ Üstâd, Burdur’da ilk karşılaştıklarında, “Noktalama” köşesinde İstanbul’a şu kısa notu geçer: DİN ADAMI Bu vatanın kaldırımları fildişinden ve evleri billûrdan, hayal üstü bir madde ve mânâ kemâline ulaşmış bir başkenti, sitesi (metropolis)i olsaydı da, bu başkentin 1 milyon kişilik büyük mâbedinde, her evin her odasında bir hoparlör içinde sesi uğuldayan bir üstün kelâm ve hakikat vâizi bulunsaydı, onu bile bana hor gösterecek çapta, gerçeklikte ve derinlikte bir din adamına, 25.000 nüfuslu Burdur Kasabası’nda rastladım. Gelince anlatırım. Necip Fazıl Kısakürek [6] O seyahatinden İstanbul’a döndükten sonra “Çerçeve” de şunları yazar: TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ Tahir Büyükkörükçü, şöhretini uzaktan duyduğum, fakat şahsıyla, eserini ve tesirini Burdur Kasabası’nda gördüğüm Tahir Büyükkörükçü, öteden beri vasıflarını hayalimde yaşattığım üstün din adamının hâlis örneği… Öyle ki, insan, döküm işiyle elde edilebilen bir varlık olsaydı, Tahir Hoca’yı kumda açılmış bir kalıp gibi, model diye gösterebilirdim. Bütün din adamları, madenlerinizi o kalıpta dondurup Tahir Hoca şeklinde meydana çıkın. Madde bakımından mümkün olmayan bu döküm işi, unutmayalım ki, ruh yönünden kabildir ; ve ruhların birbiri içinde erimesi, Allah’ın imkân âlemine bahşettiği bir keyfiyettir. O halde ruhlar, mâdenlerini yine Tahir Hoca’nın kalıbında dondurup şekillensin… Husûsiyle din telkinine memur insanlar… Tahir Büyükkörükçü, din adamında, ilmin ruha dönüşünü ve ruhun, bir taraftan en iyi ahlâka yuva oluşunu, bir taraftan da her mukavemeti eritici bir “nâr-ı beyzâ” potası haline gelişini, topuğundan saçına kadar heykelleştirmekte… O, büyük dâvânın mukaddes ölçülerini (pasif) bir nakil plânında geveleyen köhne bir ses ustuvanesi değil, aynı ölçülerin dost ve düşman bütün kutuplarını tanıyan ve cemiyetteki her tatbik şeklini bilen yepyeni bir nida hançeresi… Burdur gibi bir köşeye itilmiş, tıkılmış olan bu nida, kendisini 24 cami ile oradaki tugaya ve hapishaneye bağlayan, böylece bütün Burdur’u fıkır fıkır kaynatan nakil şebekesiyle, gönül isterdi ki, bütün Türkiye’yi filesi içine alsın… Burdur, bütün vatanın hasret çektiği din adamı örneğini koynunda barındırdığından, bütün vatan da, bunca ölü, sakat veya sapık misaller içinde numunelik şahsiyetin Burdur’da bulunduğundan haberli midir?” Necip Fazıl Kısakürek [7] 1968 yılında bir siyasi parti liderinin Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yaptığı konuşma üzerine de yine “Çerçeve” adlı köşesinde şunları yazmıştı: KONYA MÜFTÜSÜ Konya Müftüsünden ne isterler? Onu belli başlı bir şahıs olarak mı ele alırlar, bir makam veya bir sembol diye mi? Hakkında menfî sıfatların hepsini tükettiğimiz ve yenisini bulmakta âciz kaldığımız ihtiyar Paşa, asıl alâkalı isimleri anmaktan çekindiği için, “Konya Müftüsü”nü bir kere ağzına alır ve ondan sonra bu tabir sloganlaşır. Konya Müftüsü aşağı, Konya Müftüsü yukarı!.. Hattâ mâhut gazetenin yazarı, Konya Müftüsü’nü üç ayaklı sehpanın bir ayağı olarak göstermeye kadar gider; başka bir gazetede “günün ansiklopedisi” şeklinde, bu yedi başlı, kırk kollu ve yetmiş ayaklı canavarın kafa kâğıdını neşretmeye kalkar. Konya Müftüsü, Tahir Büyükkörükçü isimli, ruhta ve maddede genç ve dinç, derin ve gerçek bir Müslümandır; ve din adamları içinde vecd, ihlâs, irfan ve idrak bakımından sayısı birkaçı geçmeyen müstesnâ örneklerden biridir. Bu dâvânın (fors motris) dedikleri muharrik kuvvetlerin dile almaktan korkup da Tahir Büyükkörükçü’yü makam ismiyle hedef tutmak, din adamları tarafından kanunsuz bir hareket köpürtüldüğü yolunda bazı mercileri ve zümreleri kışkırtmak içindir ve her zaman olduğu gibi tâbiyelerin en denîsidir. Yalnız makam ismiyle anılan Tahir Büyükkörükçü, asıl bu ismin arkasındaki temsilci mânâ ile ele alınıyor, böylece şeriatin harekete geçtiği ve her şeyi silip süpürmek üzere olduğu tarzında bir hava yayılmak isteniliyor. Ve işin en hazin tarafı, cevap vermeye tenezzül etmeyecek olan bu makamın asîl sükûtu, kendilerince zaaf telâkkî edildiği için hücum istikameti kolayca o tarafa çevriliyor ve hakikatte mimledikleri hedef, üzerlerine yalın kılıç gelmesin diye bir ân görmemezliğe getiriliyor. Sevgili Tahir Büyükkörükçü! İslâm dâvasının, bokstaki antrenman yastığı gibi, tokatlanacak insanı olarak seni seçenlere teşekkür et ve bu halinden Allah’a hamdet!. Necip Fazıl Kısakürek [8] _____________ KAYNAKÇA [6] K ısakürekNecip Fazıl, “Noktalama”, Yeni İstanbul Gazetesi, 17 Ocak 1965. [7] Kısakürek, Necip Fazıl, “Çerçeve”, Yeni İstanbul Gazetesi, 19 Mart 1965. [8] Kısakürek, Necip Fazıl, “Çerçeve”, Yeni İstanbul Gazetesi, 8 Mart 1968. NOT: Bu derleme bu adresten iktibastır: http://konyaarastirmalari.blogspot.com.tr/2016/12/sultanul-vaizin-tahir-buyuk-korukcu.html
 15. Diqqət! internetdə paylaşılan bu əsassız sözlər Nəcib Fazıl Qısakürəye aid deyil! ƏSASSIZ NƏCİB FAZIL SÖZLƏRİNİN SİYAHISI - Cavabımın şiddətindən susuram! - Adam olmaq gender məsələsi deyil, şəxsiyyət məsələsidir. - Bu gedişlə utanmaqdan utanan bir nəsil gələcək. - Armud deyib keçməyin, onun ilk hecası çox adamda yoxdur! - Aldığımız nəfəsi belə geri veririksə, heç bir şey bizim deyil. - Ömrün ilk yarısı; ikinci yarısını gözləməklə, ikinci yarısı da; ilk yarısının həsrətiylə keçər. - Sevdiyini bəlli et ; gizləmək başqalarına fürsət verməkdir . - Ömür ağac budağında saralan bir yarpaqdır; nə qədər gənc olursa olsun sonu qara torpaqdır. - Bizlər aclıqdan qarnına daş bağlayan Peyğəmbərin, doymaq bilməyən ümmətiyik. - Ölümüz, dirimiz. Hər gün birimiz. Bir gün hamımız. Haqqa gedəcəyik... - Bəzi insanlar alçaq könüllüdür, bəziləri də, alçaq olmağa könüllüdür. - Pulu olan bazardan, İmanı olan məzardan qorxmaz. - Nə gəlirsə başımıza Haqqdandır, Fəqət, gəliş səbəbi, Haqqdan ayrılmaqdandır. - İki insan çeşidi vardır. Zaman keçdikcə xətalarıyla üzləşən! Zaman keçdikcə üzsüzləşən. - Biz, ayaqları şişənə qədər namaz qılan Peyğəmbərin, gözləri şişənə qədər yatan ümmətləriyik. - Özlərini dünyalar qədər dəyərli zənn edənlərə qısa bir not; dünya beş para etmir. - Öz ana – atasını qocalar evinə göndərib, evində pişik, köpək bəsləyən bir dünyada yaşayırıq. - Dünya öküzün üstündə deyirlər amma; dünyanın üstündə nə qədər öküz bilirəm. - Kimə yar dediksə; O yar açdı yaranı.. Aydındır ki, gerçək sevənimiz yoxdur, Allahdan başqa! - İndi Fateh qalxsa məzarından nə mən onu tanıyaram nə o məni tanıyar.. Amma İstanbulu bizanslılar almış deyib təkrar savaşar. - Qula qulluq etmə! Unutma ki, sən də qulsan. Və lazım olduğundan çox əhəmiyyət vermə! Yoxsa, unudularsan. - Ömürün ilk yarısı; ikinci yarısını gözləməklə, ikinci yarısı da; ilk yarısının həsrətiylə keçər. - Üç günlük dünya üçün səy üstünə səy, əbədi bir həyat üçün səy yox heyrət. - Dində məcburiyyət yoxdur. Əlbəttə ki, hər kəs azaddır. İstəyən dünyada bişər, istəyən axirətdə. - Təkəm deyə kədərlənmirəm. Çünki bilirəm, tək insanın xəyanət edəni də olmaz... - İnsanın qazandığı puldan yox, pulun qazandığı insandan qorx. - Ağacdan düşən yarpaq necə qurumağa məhkumsa; könüldən düşən insan da unudulmağa məhkumdur. - Dünya gözəl olsaydı, doğularkən ağlamazdıq. Yaşayarkən təmiz qalsaydıq öləndə yuyunmazdıq. - Qadın qəbiristanlığa girərkən başını bağlayır, çölə çıxarkən açır, ölüyə qarşı bağlayıb, diriyə qarşı açmaq ağla sığmaz. - Mən bir qəribə insanam.. Nə taxtım var, nə tacım.. Tut əlimdən Allahım.. Tək sənə möhtacam. - Arsızlığa cəsarət, zinaya eşq dedilər.. Bir nəslin əxlaqını bax belə yedilər... - Halal ilə böyüdərsən uşağını Hörmət ilə ödəyər borcunu, Haram ilə böyüdərsən Onu Təhqir ilə ödəyər borcunu. - Axmaqlıq yoluxucudur. - Yola çıxdıqlarınla yolda tapdıqlarını dəyişərsən — həm yolu itirərsən, həm dostlarını. - Ayağın daşa ilişərsə «Allah kahr etsin» belə deməməlisən. Dua etməlisən ki, daşa ilişəcək ayağın var. - İnsanın sevdiyini itirməsi, dişini itirməsi qədər qəribədir. Ağrısını o an yaşanar, yoxluğunu ömür boyu. - Mənə müasir deyil deyirlərmiş. Nə böyük bir qürur! Mən bu əsrin xaricində qalmayım da, içindəmi boğulum? - Yanında olduğum zaman dəyərimi bilməzsən; dəyərimi bildiyin gün məni yanında tapmayacaqsan.. - Bir nar ağacı var, bir də dar ağacı,Namərdə nar düşdü, İgidə dar ağacı. - Bir "sağ ol"a sığdırdı məni, yerə göyə sığdıra bilmədiyim. - Bu həyatı çox ciddi qəbul etməyin, necə olsa içindən sağ çıxa bilməyəcəksiniz. - Ölüdən xəbər gəlmiş, diri oxuyar anlamaz... Soruşsan hər kəs müsəlmandır, nə şükür var, nə də namaz... - Biri ustada soruşur: — Sınan qəlb yenə sevərmi? — Bəli, deyə cavab verir. Yenə soruşur: — Ustad, siz heç sınıq stəkandan su içdinizmi? Cavab verir: — Bəs sən, stəkan sındı deyə, su içməkdən imtina etdinmi heç?! Bu sözlər Nəcib Fazıl Qısakürəye aid deyil! O qədər həqiqi Nəcib Fazıl sözü varkən nə üçün əsassız sözləri tərcümə edirsiniz? _______________________ Azərbaycanca həqiqi Nəcib Fazıl sözləri: http://www.n-f-k.com/nfkforum/index.php?/topic/19060-necib-fazil-qysakurek-azerbaycanca-azerice/ Türkcə həqiqi Nəcib Fazıl sözləri: http://www.n-f-k.com/nfkforum/index.php?/topic/17304-gercek-necip-fazyl-soezleri-kaynakly/ Nəcib Fazil Twitter: https://twitter.com/NecibFazil_az Nəcib Fazil Facebook: https://www.facebook.com/NecibFazilQisakurek/
 16. Bu sözlər Nəcib Fazıl Qısakürəye aid deyil! - Cavabımın şiddətindən susuram! - Adam olmaq gender məsələsi deyil, şəxsiyyət məsələsidir. - Bu gedişlə utanmaqdan utanan bir nəsil gələcək. - Armud deyib keçməyin, onun ilk hecası çox adamda yoxdur! - Aldığımız nəfəsi belə geri veririksə, heç bir şey bizim deyil. - Ömrün ilk yarısı; ikinci yarısını gözləməklə, ikinci yarısı da; ilk yarısının həsrətiylə keçər. - Sevdiyini bəlli et ; gizləmək başqalarına fürsət verməkdir . - Ömür ağac budağında saralan bir yarpaqdır; nə qədər gənc olursa olsun sonu qara torpaqdır. - Bizlər aclıqdan qarnına daş bağlayan Peyğəmbərin, doymaq bilməyən ümmətiyik. - Ölümüz, dirimiz. Hər gün birimiz. Bir gün hamımız. Haqqa gedəcəyik... - Bəzi insanlar alçaq könüllüdür, bəziləri də, alçaq olmağa könüllüdür. - Pulu olan bazardan, İmanı olan məzardan qorxmaz. - Nə gəlirsə başımıza Haqqdandır, Fəqət, gəliş səbəbi, Haqqdan ayrılmaqdandır. - İki insan çeşidi vardır. Zaman keçdikcə xətalarıyla üzləşən! Zaman keçdikcə üzsüzləşən. - Biz, ayaqları şişənə qədər namaz qılan Peyğəmbərin, gözləri şişənə qədər yatan ümmətləriyik. - Özlərini dünyalar qədər dəyərli zənn edənlərə qısa bir not; dünya beş para etmir. - Öz ana – atasını qocalar evinə göndərib, evində pişik, köpək bəsləyən bir dünyada yaşayırıq. - Dünya öküzün üstündə deyirlər amma; dünyanın üstündə nə qədər öküz bilirəm. - Kimə yar dediksə; O yar açdı yaranı.. Aydındır ki, gerçək sevənimiz yoxdur, Allahdan başqa! - İndi Fateh qalxsa məzarından nə mən onu tanıyaram nə o məni tanıyar.. Amma İstanbulu bizanslılar almış deyib təkrar savaşar. - Qula qulluq etmə! Unutma ki, sən də qulsan. Və lazım olduğundan çox əhəmiyyət vermə! Yoxsa, unudularsan. - Ömürün ilk yarısı; ikinci yarısını gözləməklə, ikinci yarısı da; ilk yarısının həsrətiylə keçər. - Üç günlük dünya üçün səy üstünə səy, əbədi bir həyat üçün səy yox heyrət. - Dində məcburiyyət yoxdur. Əlbəttə ki, hər kəs azaddır. İstəyən dünyada bişər, istəyən axirətdə. - Təkəm deyə kədərlənmirəm. Çünki bilirəm, tək insanın xəyanət edəni də olmaz... - İnsanın qazandığı puldan yox, pulun qazandığı insandan qorx. - Ağacdan düşən yarpaq necə qurumağa məhkumsa; könüldən düşən insan da unudulmağa məhkumdur. - Dünya gözəl olsaydı, doğularkən ağlamazdıq. Yaşayarkən təmiz qalsaydıq öləndə yuyunmazdıq. - Qadın qəbiristanlığa girərkən başını bağlayır, çölə çıxarkən açır, ölüyə qarşı bağlayıb, diriyə qarşı açmaq ağla sığmaz. - Mən bir qəribə insanam.. Nə taxtım var, nə tacım.. Tut əlimdən Allahım.. Tək sənə möhtacam. - Axmaqlıq yoluxucudur. - Yola çıxdıqlarınla yolda tapdıqlarını dəyişərsən — həm yolu itirərsən, həm dostlarını. - Ayağın daşa ilişərsə «Allah kahr etsin» belə deməməlisən. Dua etməlisən ki, daşa ilişəcək ayağın var. - İnsanın sevdiyini itirməsi, dişini itirməsi qədər qəribədir. Ağrısını o an yaşanar, yoxluğunu ömür boyu. - Mənə müasir deyil deyirlərmiş. Nə böyük bir qürur! Mən bu əsrin xaricində qalmayım da, içindəmi boğulum? - Yanında olduğum zaman dəyərimi bilməzsən; dəyərimi bildiyin gün məni yanında tapmayacaqsan.. - Bir nar ağacı var, bir də dar ağacı,Namərdə nar düşdü, İgidə dar ağacı. - Bir "sağ ol"a sığdırdı məni, yerə göyə sığdıra bilmədiyim. - Bu həyatı çox ciddi qəbul etməyin, necə olsa içindən sağ çıxa bilməyəcəksiniz. -Ölüdən xəbər gəlmiş, diri oxuyar anlamaz... Soruşsan hər kəs müsəlmandır, nə şükür var, nə də namaz... - Biri ustada soruşur: — Sınan qəlb yenə sevərmi? — Bəli, deyə cavab verir. Yenə soruşur: — Ustad, siz heç sınıq stəkandan su içdinizmi? Cavab verir: — Bəs sən, stəkan sındı deyə, su içməkdən imtina etdinmi heç?! Bu sözlər Nəcib Fazıl Qısakürəye aid deyil! O qədər həqiqi Nəcib Fazıl sözü varkən nə üçün əsassız sözləri tərcümə edirsiniz?
 17. "Necip Fazıl'a Ait Olmayan Sözler" çalışmamız ve twitter hesaplarımız ( NFK-Asılsız Sözler , NFK-Gerçek Sözler ) Büyük Doğu Yayınları tarafından onaylanmıştır.
 18. Necip Fazıl Müze Evi kuruluyor Üstad Necip Fazıl'a dair ciddi atılım! Müze evi, Asılsız sözler ve gerçek idrâk.. Yenişafak Gazetesi'nin Şeyma Kısakürek Hanım ile yaptığı röportaj: http://www.yenisafak.com/hayat/necip-fazil-muze-evi-kuruluyor-2602676 ... - Necip Fazıl Kültür ve Araştırma Vakfı'ndan da bahseder misiniz? Kuruluş amaçlarından birisi de gerek sosyal medyada gerekse yazılı basında Necip Fazıl'a ait olmayan sözleri paylaşanlarla mücadele etmekti değil mi? - Vakfın kuruluş gayesi; Necip Fazıl Kısakürek'in ideal mücadelesini ve eserlerindeki muhteva kıymetini, doğru ve nitelikli bir düzeyde topluma mâletmektir. Bunun için, Necip Fazıl Kısakürek'e ait olmayan sözlerin ve düşüncelerin, adına düzenlenmiş sahte hesapların da ortaya çıkartılması gerekir. Bu sahte hesapların takipçilerini de ciddi mânâda aşağıladığı aşikârdır. Kandırılmaya müsait olmak, konuya vâkıf olmaktan ne kadar uzak olunduğunun delilidir. Bir ezber üzerinden “Necip Fazıl “ ismini cümlelerine katarak, onun bırakın bir iki eserini, tüm külliyatını harf harf biliyormuş edası içinde olarak; karşılarına her çıkan, derinlikten ve fikir kırıntısından uzak içi boş sözleri kendisinin zannetmek büyük bir ahmaklıktır. Bu tutuma maruz kalma zeminini de, kaynak araştırması yapmayı bırakın, muhataba kaynağını sorma gayretinden uzak olan kendileri hazırlıyor. Dolayısıyla, bu paylaşımların deşifresi, takipçiler tarafından da takdir edilmesi ve desteklenmesi gereken çalışmalardır." - Nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? - Vakfımızın gönüllü gençleri bu tip sahte paylaşım yapanlarla, bunun adına internet siteleri açanlarla çok titiz bir çalışma yaparak mücadeleye destek vermektedir. Kendilerinin kontrolünde olan NFK Asılsız Sözler, NFK Gerçek Sözler, NFKAVG (Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Gönüllüleri) bu hesaplarla çalışmalarına devam ediyorlar. Bu çalışmaların haricinde biz de kanunî mücadele içerisindeyiz. ...
 19. Üstad'a atfedilen "Secdelerdeymiş aşk.. Bulmak alnıma düştü." cümlesinin aslı "Secdelerdeymiş Allah, Bulmak alnıma düştü" şeklindedir ve Behçet Necatigl'e aittir, "Sevgilerde" şiir kitabında mevcuttur: Akşamlar, Savaş Sonu Güneş dağın ardına Ateş kanıma düştü. Gölgeler duvarlara Elim yanıma düştü. Secdelerdeymiş Allah Bulmak alnıma düştü. Bedbaht kulu teselli Artık Tanrı'ma düştü. (Behçet Necatigil)
 20. "Amerikan siyasetini korumakla mükellefiz" sözü Üstad Necip Fazıl Kısakürek'e ait değildir. Şahsiyet ve haysiyet yoksunu sahtekarlar, bu yalanı ısıtıp ısıtıp piyasaya sürmekte. Cımbızlanıp kelimeleri değiştirilek manası tersyüz edilen "Amerika Dünya ve Biz" başlıklı makalenin tamamı linktedir: http://www.n-f-k.com/nfkforum/index.php?/topic/2248-ustad-ve-amerika/ Bu söz ile birlikte listemizdeki Necip Fazıl'a ait olmayan sözler 200'e ulaşmıştır.
 21. Şimdiye kadar isim değiştiren yahut kapanan Necip Fazıl hesapları ve takipçi sayıları: 1 @UstadNFK (483.000) 2 @NecipFazildan (277.000) 3 @NFK_1 (130.500) 5 @_necipfazil_ (125.300) 6 @Ustad_N_F_K (59.000) 7 @ustat_necip (38.000) Paylaşımları, asılsız söz ve şiirleri ihtiva eden, 100'ün üzerinde takipçili 38; 100'ün altında takipçili 40'a yakın NFK twitter hesabı mevcut. Bunlardan başlıcaları: 1 @NecipFazilK (217.100) 2 @necipfazilfun (104.000) 3 @NecipFazil_ (85.000) 4 @necipfazilkk (50.200) 5 @... (16.300) 6 @ustadNFK_ (15.000) 7 @_NFK (8.000) 8 @kisakurek_nf (6.900) 9 @_NFK__ (4.500) 10 @NecipFazilTR (4.500) 11 @NFK1_ (4.200) 11 @necipfazilzade (4.100) 12 @NFazil2013 (4.000)
 22. Listemize eklenen son asılsız sözler: -Kula kulluk etme! Unutma ki sen de kulsun. Ve kimseye gerektiğinden fazla önem verme! Yoksa, unutulursun - Dünyayı verseler iki gözünü vermezsin İki gözünü verene neden secde etmezsin? - Adalet mülkün temeli ama bir de insanlığın temeli var, o da sevgi. - Sen gülerken gamzene ansızın düşüversem Susuşunla ölürken, gülüşünle dirilsem... - Cevabımın şiddetinden susuyorum!
×
×
 • Create New...