Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]
BDG

Üstaddan Komünizma

Recommended Posts

Komünizmin biricik metodu, her ülkeyi kendi ümitsizliği,bezginliği, sıkıntısı içinde avlayıp, yani insanları (Antitez) leriyle yakalayıp birdenbire çare ve tez olarak onlara kendini sunmaktır.

.... Komünizmin, başından beri aksiyoncu değil, reaksiyoncu, tezci değil, antitezci lüpçülük ve istismarcılık metodu ve onun kaba hatlarla, eski ve yeni .... macerası!...

 

--------------------------

Netice:

Dünya, ilk insandan beri, hakikatin merkezini ötelerde, ötelerin ötesinde, onun ötesinde, namütenahi ötelerde kurcalayan dinlerden ve madde üstü inanış sistemlerinden harekete geçtiğine göre, artık anlıyoruz ki, Materyalizm ve Komünizm, her şeyden evvel bir aksiyon değil, bir reaksiyondur. Dine ve madde üstü inanış sistemlerine, felsefe lügatıyla İdealizm ve spiritüalizme; ve ananevi cemiyet temelini kuran her türlü ferdi mülkiyet ve hürriyet hakkına karşı sert bir aksülamel...Esasta amel,askiyon, karşı taraftadır; ve böyleyken bu aksülamelin, koskoca bir kitabiyat halinde aksiyonluk bir çapa ulaştırıldığıda inkar götürürür gibi değildir. Fakat ister aksiyon, ister reaksiyon, bir kitabiyat, mücerret hak ve hakikat davasında, Avrupa fikir tezgahlarında çoktan beri ölüm darbesini yemiş, raflara tarihi bir hatıra olarak istif edilmiş, 20. asrın en galiz fikir delaleti diye yaftalanmış; ve kendi tatbikat ocağında bin bşr aşıda ve ameliyattan sonra, tam manasiyle milli ve kavmi bir ihtiras sistemi halinde medeniyet dünyasının üstüne kanat germiştir.

Ona karşı koyabilmek için onu tanımak lazımdır. Biz ise, Komünist geçinenlerimiz başta, kendimizi tanınmıyoruz ki, onu tanıyabilelim...

Komünizmin, başından beri takip ettiği istirmarcılık ve lüpçülük çizgisini görüp bilmek ve omuz silkip geçmen de para etmez. Zira bu cani lüpçülüğün altında, güme götürülmesi mümkün vatanlar vardır; ve pratikte 20. asrın deha markasını taşıyan komünist metodunun şakaya gelir tarafı yoktur.

Öyleyse?..İş ne yapmakta?

Göklerin rahminde kan renkli şafaklara bürülü bir yeni gün hasretiyle kavrulan insanlığın ıstırabını duymakta...Ezelden gelip ebede giden gerçek kıymetlerin hesabını sormakta...Solmayan renkten, kısılmayan sesten, kırılmayan çizgiden, geçmeyen andan, pörsümeyen yeniden, küflenmeyen madenden haber istemekte...İnsanlığı için için kemirenmbu hummanın gerçek çile payını yüklenmekte...Gerçek manada bir yeni nesil yoğurmakta...Bu yoğurma işinin hamurkarlarını bulmakta...

Ne azim dava!...

İNŞALLAH BU YOĞURMA İŞİNİN TEKNESİ VATANIMIZ OLUR; LİF LİF KÖKÜMÜZÜ TUTAN VE ASLA BIRAKMAYAN AZİZ ANADOLU!.

 

 

sayın arkadaşlarım kitabın tamamını okumak konuyu kavramak için daha faydalı olacaktır. Yazıyı fikir edinmeniz gayesi ile ekledim..saygılarımla...

Share this post


Link to post
Share on other sites
--------------------------

 

Öyleyse?..İş ne yapmakta?

Göklerin rahminde kan renkli şafaklara bürülü bir yeni gün hasretiyle kavrulan insanlığın ıstırabını duymakta...Ezelden gelip ebede giden gerçek kıymetlerin hesabını sormakta...Solmayan renkten, kısılmayan sesten, kırılmayan çizgiden, geçmeyen andan, pörsümeyen yeniden, küflenmeyen madenden haber istemekte...İnsanlığı için için kemirenmbu hummanın gerçek çile payını yüklenmekte...Gerçek manada bir yeni nesil yoğurmakta...Bu yoğurma işinin hamurkarlarını bulmakta...

Ne azim dava!...

İNŞALLAH BU YOĞURMA İŞİNİN TEKNESİ VATANIMIZ OLUR; LİF LİF KÖKÜMÜZÜ TUTAN VE ASLA BIRAKMAYAN AZİZ ANADOLU!.

insanlığın ızdırabını duyabilmek,gercek manada bir yeni nesil yogurmak zorbirşeymi?eger üstad böyle bir neslin gelebilecegine inanmışsa bize sadece o nesli oluşturma cabası düşer enbaşta kendimizden başlayarak bu nesli yogurmak düşer,ilmik ilmik bu nesli dokumak düşer,ızdırap çekmek,karsılık beklemeden emek vermek düşer,yeri geldiğinde gözyaşı düşer..bu nesil..Büyük Dogu Gencliği..bu nesilden bir fert olabilmek ümidiyle..

Share this post


Link to post
Share on other sites

''İNŞALLAH BU YOĞURMA İŞİNİN TEKNESİ VATANIMIZ OLUR; LİF LİF KÖKÜMÜZÜ TUTAN VE ASLA BIRAKMAYAN AZİZ ANADOLU!.''

Ne güzel bir dilek;ne yüce bir dua!!! Allah'ın izniyle hamuru yoğuran el de;hamurun kendisi de bizler olacak;kendi elimizle kendimizi yoğuracağız...Büyük Doğu Gençleri;Aziz ANADOLU Gençliği olarak......

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnkılap bekleyen bir dünyada ,asıl inkılap İslam'dır. Ve hakiki manada üstadımın bahsettiği işin ne yapmakta olduğunu gösterici fikirleri icraata her noktası ile geçirmek lazımdır. Yoğurma işinin teknesi olan Vatanımızı tek tek fert fert bilinçli bir şekilde vazifemizi yapmaya yönlendirmek lazımdır... Her noktası ile işin en ince yerlerini bile keşfedebilme gücündeki Yeni Anadolu Gençliği olmak bizlerin şimdi en önemli manevi görevlerimizdendir. Duasız olmaz duada yetmez diyip artık işe adım atmalıyız. Lafı geçmeliyiz!..

Share this post


Link to post
Share on other sites

MATERYALİZMA VE KOMÜNİZMA

15 Nisan 1949’da, Beyazıt’ta, Marmara Üniversiteliler Lokali’nde…

 

Türkiye’de materyalizma ve komünizma, birkaç asırdır süren inhitat tarihimizin sonunda, Cumhuriyetle beraber faaliyete geçer. Başlangıçta, Cumhuriyetin yıktığı müesseselere karşı onunla işbirliği yapmak ister gibi görünen, onu tutar. Fakat sonra, bütün faaliyetini, Türk mânevî bütünlüğüne tevcih etmeye başlar. Vâkıa derhal kanun dışı sayılır ve takip mevzuu olursa da, karşısına, hiçbir zaman mükemmel mücadele şartları ve ruh techizatıyla çıkıldığını gösteren, sistemli ve himayeli bir imha hareketine hedef tutulmaz.

 

Komünizma bu memlekette, tıpkı kapısı örtülü evlere, açık pencerelerden, bacalardan, tahta aralarından, delik ve deşiklerden giren cereyanlar gibi, her türlü gizli hulûl yollarını tecrübe etmiştir. Fakat, her şeye rağmen tam ve gerçek bir hulûl temin edememiştir.

 

Niçin?

 

Karşısında idrâkli, sistemli, teşkilatlı bir mânia bulunduğu için mi?

 

Hayır!Böyle bir mânia maalesef mevcut değildir.

 

Sadece şunun için:

 

Himayesiz ve başıboş bırakılmış olsa da hakikatte nüfuzu imkansız bir Türk ruhu yaşadığı için!..

 

Hani “işimiz Allah’a kaldı” derler ya… Her iş Allah’a kalmıştır. Fakat Allah’ın, vesileye bağladığı veya doğrudan doğruya tecellisini gösterdiği işler vardır. Doğru; bu mevzuda tek tedbirsiz bu iş, Allah’a kalmış ve bizi yalnız Allah korumuştur. Komünizmaya, dışarıdan ve tepeden inme gelmekten başka yol kalmamıştır.

 

Memleketimizde sayısı, 50-60 bini geçmediği söylenen komünistler, ütün insan çeşitleri içinde bu dünyanın en sefil ve ucuza kazanılmış örnekleridir. “Ucuz kazanılmış” tâbiriyle maddî menfaati kasdetmiyorum. Tek fikir ve nefs muhasebesi çilesine meydan bırakmayan bir elçabukluğu içinde, şahsiyetlerini teslim etmelerindeki ucuzluk… Maddî menfaat de cabası…

 

Bunlar hem ruhlarını, hem de vatanlarını satmakta, tükenmez bir istismar mâdenine sahiptirler.

 

Bakınız, bu mâden nedir:

 

Memlekette, iç dâvaların ve iç idarenin uyandırdığı umûmî bezginlik ve küskünlük… En basit sahtekârlıkla ele geçirilmiş bulunan bu basit sahtekârlar, Üsküdar’a son vapur kalktıktan sonra binmeye mecbur kaldığımız dolmuş motörleri gibi bütün iç ümitsizliğin teselli istikametini kendi üzerlerine çekmek taktiğini kullanırlar. Madem k Türkiye’nin iç vaziyeti bu kadar bozuktur, binaenaleyh çareyi komünizmada aramak gerekir!.. İşte, demagocya sırları bundan ibaret… Bilen bilmeyen birçok zavallı da, iç ümitsizlik adına çareyi bir dış ölüm merkezinde aramaya kalkacak kadar şaşırtılır. Komünistliğe sempati besleyenlerin çoğu, bu ahmak demagocya öksesi vasıtasıyla enselenmiştir.

 

Bunların, yüz hâneli bir kerrat cetveli gibi kılıkları, tavırları, edâları, sözleri, hareketleri, Moskova’da mühürlenen bellibaşlı ve aşağılık bir barem tablosu çizer. Hepsi de aynı kaşığın kalıbından çıkma un helvaları şeklinde birbirlerine benzerler. (Homongolos)lardan daha sun’î ve daha az beşerîdirler. Kafa vokabülerleri, niyet çeken kuşların önündeki kâğıtlardan daha fakirdir. Her defa, herkes için, eğilip aynı kâğıtları çekerler. Söverken de, severken de, kullandıkları kelimeler, daima aynı damgayı basar. Sayılarını çoğaltmak için, kendileri gibi, ilk açılışında avını enseleyen şu sinek kâğıdı reçetesini açarlar ve beyinsiz kafaların tepesine asarlar:

 

_Sağda ölüm, önde felâket, arkada esaret; kalan tek yön sol!..

 

Tahtakurusu, pire, kene, güve, bit gibi çalışırlar. Musallat oldukları vücûdun, kendi mevzûlarından, hiçbir zaman hamama gidip topyekûn soyunmaya, ayıklanmaya hevesli olmadığını da pek güzel çakarlar. Yani, hükümetten pek fazla korkuları yoktur!..

 

Bunların ağabeyleri, onların da ağabeyleri, büyük ağabeylerinin de ağabeyleri vardır; ve nerede diye sorulsa gösterilmeleri pek mümkün değildir. Büyük ağabeyler, kendilerini pek güzel maskelerler, arâziye uydururlar ve çevirmedikleri dolap bırakmazlar. Kendilerinden daha büyüklerin bilgisizlik ve budalalıklarından faydalanırlar. Nitekim aşağı tabaka propagandacılarının da, kendi öz (tez)lerinden değil, iç bunalımın belirttiği (anti tez)den faydalanmaları gibi…

 

Artık sözlerim btiyor!.. Dikkat etmişsinizdir ki, bu konuşmamda, kendi tarafımı, materyalizma ve komünizmanın aks-i dâvası olan cepheyi fazla konuşturmadım. Materyalizma ve komünizmanın zıddı olan Allah, Peygamber, kâinat, insan, ruh, vatan, millet, cemiyet, ideâl, ahlâk, aile gibi esaslar, bu âdi fikir karmanyolacılığının önünde fazla konuşmaya tenezzül etmezler. Onlar, müstakil, mücerret, muazzez ve mukaddes bestelerdir ve sadece vecd üslûbiyle görünmeyi tercih ederler.

 

Genç adam!

 

Göklerin rahminde, kan renkli şafaklara bürülü bir yeni gün doğmak üzere bulunduğuna inan! Bu yeni gün, bu gün bâtılı iptal edeceğini haber veren Hakk’ın bütün manevi değerlerle tecellisini çerçeveleyecek; ruhçu insanoğlunu yepyeni bir nizamla eşya ve hâdiselere hakim kılacaktır.

 

Genç adam!..

 

Böyle bir günün ilk şafak pırıltısını veren şu anda, çok defa gâfil, yıkanmak ve ayıklanmak şuurundan mahrum bu vücûdu artık hamama göndermenin zamanı gelmemiş midir?

 

Genç adam!..

 

Ortada başıboş gezen kirliliğe rağmen Allah’ın ezelden temiz ve bulaşmaz yarattığı senden başka güvenimiz yoktur!..

 

Hitâbeler

Syf. 27. 28. 29

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...